חדש!
יש לנו מלאי חדש של שרתים ייעודיים במחירים מפתיעים עבורך!

תנאי שימוש לשירותי Webgate

תנאי שימוש לשירותי Webgate


תנאי השימוש של WEBGATE – מקבוצת אפקטיב הוסטינג בע”מ (להלן "הרשיון") מהווים הסכם משפטי בינך (בין אם הנך אדם או ישות משפטית) לבין WEBGATE ( להלן "WEBGATE"), הנוגע לשירותי WEBGATE המתוארים להלן.


שירותי WEBGATE כוללים שרת/ים ו/או התוכנות המותקנות ו/או הפועלות בו, שסופקו ו/או יסופקו לך על-ידי WEBGATE. הרשמה לשירותי WEBGATE, מהווה הוכחה להסכמה כי התנאים המפורטים להלן יחייבו אותך וכל מי שעושה שימוש בשרותי WEBGATE באמצעות החשבון שלך.


להסיר כל ספק, בכל מקרה של הפרת תנאיה של WEBGATE המפורטים להן, וכפי שישתנו מפעם לפעם אם ישונו, באמצעות החשבון שלך הנך האחראי להפרה באופן בלעדי. שימוש בשרותי WEBGATE יקרא בהסכם זה גם – "החשבון". הכותרות נועדו לנוחות הקריאה ואין להם כל משמעות אחרת.


כללי:

שירותי WEBGATE ניתנים לפי הבנתה ותכנונה של WEBGATE.
WEBGATE רשאית לשנות מאפיינים, תנאי רשיון או כל תכונה אחרת של שרותיה בכל עת, תוך הודעה ללקוח באמצעות דואר אלקטרוני לפחות 30 ימים ממועד כניסת השינוי לפועל.
מידע הכלול בדף הבית של WEBGATE (ובדפים המקושרים אליו) עלול לכלול אי דיוקים מהותיים, טכניים ו/או טעויות הגהה, וכן עשוי להתעדכן או להשתנות מעת לעת ללא הודעה.
ידוע ומוסכם עלי כי אני אחראי באופן בלעדי לשימוש בשרותי WEBGATE ולתוצאות השימוש בו, לרבות הפסד הכנסה או הפסד רווח או עיכוב בפעילויותי ואני מסכים בזאת כי לא תהא לי כל תביעה בעילות אלה מ-Webgate.

WEBGATE איננה ולא תהיה אחראית ולא תיטול עליה כל חבות לנזק כלשהו, לרבות נזק עקיף או תוצאתי, שייגרם כתוצאה מאובדן שימוש, אובדן מידע ו/או אובדן רווח, בגין תובענה חוזית, נזיקית ו/או אחרת.
ההוראות דלעיל באות להוסיף על ההגבלות ו/או הפטורים החלים על פי הדין על אחריותה של WEBGATE.


הרשת, האתר, השרת, מאגרי המידע, בסיסי המידע, האינדקסים, האתרים, ההפניות, הלינקים (Links), והכתובות, הכלולים ו/או המקושרים ו/או הנלווים למוצר לשירותי WEBGATE השירות עצמו (להלן "המקורות השונים") יכולים להשתנות, להתרחב, להצטמצם, להיות מוגבלים או סגורים, בכל זמן שהוא ואין WEBGATE אחראית לכך בכל מקרה.

WEBGATE יכולה להחליט על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, אם להמשיך ולתת גישה למקורות השונים כולם או חלקם, לרבות עצירת גישה באופן זמני או קבוע, תוך הודעה ללקוחות באמצעות דואר אלקטרוני על פעולות האלולות להשפיע על תקינות אתרים או שרתים המקבלים שירות ממנה.
WEBGATE אינה מתחייבת שהפעולות, השירותים והיכולות של המקורות השונים יהיו ללא הפרעה ו/או טעויות, או כל פגם מסוג כלשהו.


אני פוטר את WEBGATE מהאחריות לכל נזק שייגרם לי לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לתוכנה, למחשב, לתוכנות אחרות, למשתמשים אחרים, למאגרי מידע, או כל חומרה אחרת, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מהפרטים הבאים:
אני מודע לכך שתתכנה טעויות אשר יובילו לקבלת מידע מוטעה, הוא הדין באשר לשליחת דואר אלקטרוני באמצעות שירותי WEBGATE, אני מודע לכך שאין בלעדיות ו/או אוטנטיות למידע אותו אקבל באמצעות שירותי WEBGATE.
אני מודע לכך שכל מידע שאני צופה בו או מקבל אותו או שולח אותו באינטרנט, איננו מאובטח ואיננו מקנה פרטיות וישנם גורמים היכולים להשיג את המידע, לפרוץ למחשבים, לפענח סיסמאות, להטריד ולהפיץ וירוסים.


1. אבטחה:

אני אחראי באופן בלעדי לכל שימוש אשר יעשה בחשבוני/ותי וחיסיון סיסמתי/ותי לרבות בחירתה של הסיסמה, ווידוי כי רישומה נעשה באופן הנכון.
אני אחראי באופן בלעדי לשמירה גיבוי והגנה על כל הקבצים וכל חומר אחר, לרבות מסדי נתונים ודואר אלקטרוני.
ידוע ומוסכם עלי כי WEBGATE תשעה או תשנה או תבטל גישה לחשבוני באופן מידי בעת קבלת הודעה על כך שסיסמתי אבדה, נגנבה או נחשפה באופן כלשהו לצד ג׳.
אני פוטר בזה את WEBGATE מכל אחריות לשימוש או חיובים אשר נעשו בחשבוני בטרם הודע לה הדבר ועבור הזמן אשר יידרש לה על מנת לבצע השינויים הנדרשים בחשבוני כאמור בעת שימוש במשאבים שונים, כגון תעבורת רשת

ממסרים ודואר האלקטרוני במערכת זו הינו פרטי ככל ש – WEBGATE מסוגלת לעשותו ככזה, באמצעות תוכנות ושירותים שהיא מיישמת.
ידוע לי כי אין מערכת מחשב היכולה להיחשב כבטוחה מפני פריצה.
ידוע לי כי , ממסרים דואר אלקטרוני יכולים לעבור דרך מערכות מחשב רבות ואינם יכול להיחשב לאמצעי תקשורת בטוח אלא אם הוצפן וגם אם הוצפן יחשב הדבר בטוח ככל שהצופן בטוח מפני פענוח.


2. קבצים אישיים

WEBGATE אינה אחראית באופן כלשהו לקבציי האישיים המאוחסנים על שרתיה (SERVER( לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור כל שינוי בהם , מחיקה, חשיפה וכד'. ואני אחראי בלעדית לגיבוי ומעקב אחר החומר המאוחסן.
ידוע לי ואני מסכים של-WEBGATE הזכות למחוק את קבצי האישיים בכל מקרה בו הובא הסכם זה לידי סיום וכי שחזור בגיבוי, אם ישנו כזה, יהיה בתשלום.


3. זכות שימוש אישית בחשבון/ות:

זכות השימוש בשרותי האינטרנט אותם מספקת WEBGATE אינם ניתנים להעברה.
השימוש בחשבון האינטרנט מוגבל באופן מפורש לפרט או לעסק הרשומים כבעלי החשבון, ולתלויים בבעל החשבון המתגוררים באותה כתובת.
אני מתחייב שלא להשתמש ולא לאפשר שימוש ביותר מחיבור אחד לחשבון אחד בכל זמן נתון. על בעלי חשבונות ריסלר לוודא כי קיימים עבור לקוחות הקצה תנאי שימוש ברורים לשירות והם כוללים את כל ההתניות והמגבלות לשימוש במערכות בהסכם זה. בכל מקרה, בעל חשבון הריסלר יהיה אחראי לנזקים או חבות חוקית אחרת כלפי לקוחותיו. בין WEBGATE לבין לקוחות הריסלר לא יהיו כל יחסי ספק-לקוח או יחסים מסחריים אחרים.


4. הבעלות על כתובת אינטרנט / רשת

ידוע לי כי כתובת האינטרנט אשר תסופק לי על ידי (IP) , הינה בבעלותה הבלעדית של WEBGATE והיא מושאלת לשימושי כל עוד הסכם הינו תקף.
משבוטל הסכם זה על ידי WEBGATE בשל סיבה כלשהי, לא אעשה שימוש בכתובת זו(IP), וידוע לי ואני מסכים כי כל שימוש או ניסיון לשימוש כזה הינו שלא כדין ועלול לגרום נזק ל – WEBGATE, נזק אשר בגינו תהיה זכאית WEBGATE לפיצוי המוסכם, כפי שנקבע בהסכם זה.


5. ציות לחוק

אני מתחייב לעשות שימוש בשרותי WEBGATE בהתאם לחוקים ולתקנות הידועים בעת תחילת השימוש בשרותי WEBGATE זה וכפי שישתנו מפעם לפעם.
מבלי לפגוע בכלליות האמור, ידוע לי כי – העתקה ו/או העברה של חומר כלשהו בניגוד לחוק בישראל ו/או לחוק הבינלאומי – אסורה ותגרור הגבלת חשבון ודרישה לתשלום פיצוי על נזקים .
ידוע ומוסכם עלי כי, המידע אותו אני בוחר לאחסן בחומרה או בתוכנה אחרת כפוף לתנאיה של WEBGATE הקבועים ברשיון וכן לתנאים אשר קבועים במקור ממנו נלקח המידע לרבות התחייבויות משפטיות, זכויות יוצרים, סודיות, פרטיות וחוקי ייצוא וייבוא.

אני מתחייב כי העתקה ו/או העברה של חומר כלשהו תוך שימוש בשירותי WEBGATE באמצעות חשבוני לא יפרו באופן כלשהו זכויות יוצרים, סימן מסחר, פטנט, סטטוס ו/או קניינים כלשהם של צד ג' כלשהו, כן לא יכילו חומר לרבות דברי תועבה, לשון הרע ו/או איומים כלשהם.

ידוע ומוסכם עלי כי, תוכנות אשר מיועדות לשמש לדברים המתוארים לעיל ו/או תוכנות אשר יכילו דברים כאמור, או אשר השימוש בהן עלול להווה הפרה של האמור לעיל, תמחקנה על ידי WEBGATE מיד לכשהדבר יובא לידיעתה.
אני אהיה אחראי לכל הוצאה בלא יוצא מן הכלל, העלולה להיגרם ל – WEBGATE בשל דרישה ו/או תביעה בשל הפרה כאמור, אשר יגרמו כתוצאה משימושי בשרותי WEBGATE, או שימוש בחשבוני, בניגוד להתחייבויותי כפי שנקבעו בהסכם זה.
לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הוצאות עבור שכ"ט עו"ד, אגרות וכד'.
להסיר כל ספק ידוע ומוסכם עלי כי, WEBGATE רשאית לבטל באופן מיידי את אפשרותי לקבלת שירותיה במקרה של הפרה כאמור, ולא תהיה לי כל טענה בלא יוצא מן הכלל כנגד WEBGATE.


6. התנהגות בלתי הולמת

ידוע ומוסכם עלי כי – חשד להתנהגויות כפי שיפורטו להלן יביאו להשהיית שירותי WEBGATE ללקוח לתקופת בדיקת החשדות, וביטול השירותים כליל במקרה של אימות החשד ביחס להתנהגויות המפורטות להלן.
ידוע ומוסכם עלי WEBGATE תעשה שימוש באמצעים טכניים שיש בהם כדי לחסום משלוח ממסרים באופן המתואר להלן, עוד בטרם משלוח הדואר כאמור.
מוסכם עלי כי, מבלי לפגוע בכלליות האמור בהסכם זה, התנהגות מן ההתנהגויות המפורט להלן, מהווה הפרת הסכם זה ומזכה את WEBGATE בפיצוי המוסכם.


6.1 משלוח פריט מידע אחד או פרטי מידע הדומים בתוכנם למספר גדול של קבוצות דיון (20 קבוצות דיון ומעלה) או משלוח מתמשך של פריטי מידע שחורגים ממסגרת הנושא (לדוגמא חורגים מכתב הזכויות של קבוצות הדיון, או כאלה הגוררים תלונות כאמור, מצד משתתפים קבועים בקבוצה).

6.2 משלוח כמות גדולה של דואר אלקטרוני /ממסרים ללא בקשה מאת הנמען.( כמות גדולה הכוונה ל – 25 נמענים ומעלה), אשר עלול לעורר תלונות מצד הנמענים.

6.3 עשית האמור ב – 6.1 או 6.2 לעיל באמצעות ספק אחר, תוך שימוש בחשבון WEBGATE כנמען לתשובות או לשם הפניית תשומת הלב לאתר הנמצא אצל WEBGATE.

6.4 הטרדה של פרטים באינטרנט , למרות בקשת WEBGATE ו/או אותם פרטים לחדול.

6.5 הפצצת דואר (גרימת עומס יתר של ממסרים) – הכוונה למשלוח לכמויות גדולות של דואר שלא על פי בקשה לפרטים או עסקים.

6.6 התחזות למשתמש אחר ו/או זיוף ו/או חיקוי באופן כלשהו של משתמש אחר בקבוצות דיון או ב – IRC (אין בכך למנוע שימוש בשמות כינוי ב IRC או שימוש בשירותי דואר באופן אנונימי).

6.7 ניסיון ו/או חדירה לפרטיות בניסיון לקבל גישה למידע הפרטי של משתמש אחר בלא קבלת אישור מפורש מאותו משתמש.

6.8 שימוש ב תוכנות רובוט מבוססות IRCמסוג כלשהו , בין אם על שרתי IRC הנשלטים על ידי WEBGATE או על ידי אחרים. ( תוכנת רובוט הכוונה לתוכנה הפועלת ומחוברת לשרת ה – IRC 24 שעות ביממה, והמבצעת באופן אוטומטי פעולות מסוימות.)

6.9 פעילות בלתי ידידותית ברשת, ניסיון להתערב בעבודתן של מערכות של WEBGATE או קישוריהן לרשת או באופן שיש בו כדי להפריע ו/או לפגוע באופן כלשהו בשימוש של גולשים או מערכות אחרות לעשות שימוש בשרותי WEBGATE באופן כלשהו.

6.9.1 כל ניסיון של משתמש לקבל גישה באופן כלשהו לחשבון שאינו שלו בשרותי WEBGATE אסור , להוציא אם הדבר נעשה בהסכמה מפורשת של בעל החשבון.

6.9.2 כל ניסיון לעשות שימוש בשרותי WEBGATE המיועד לחסום מערכת אחרת.

6.10 שליחת כמות גדולה של ממסרים, בהן כתובת האינטרנט (IP) שלך למנועי חיפוש או אינדקסים אחרים, בניסיון להשיג דרוג טוב יותר במנוע החיפוש או האינדקס ואשר גורר תלונה מצד מנהלי אתר מנוע החיפוש ו/או האינדקס.


7. שימוש יתר במשאבי המערכת ו/או הרשת

ידוע ומוסכם עלי כי WEBGATE שומרת לעצמה את הזכות להקצות לחשבון מסוים במקרים מסוימים. כמות מוגדרת מראש של משאבים דוגמת – רוחב פס, CPU, מקום בדיסק וכד'. ללקוח יודע מראש על סדר גודל של המשאבים אשר הוקצו לו על ידי WEBGATE.
בכל מקרה בו יחרוג חשבוני מהמשאבים אשר הוקצו כאמור, WEBGATE תודיע לי על החריגה כאמור, באמצעות הדואר האלקטרוני.
באם החריגה כאמור תמשך 48 שעות מעת משלוח הודעה כאמור, אדרש להעלות את סווג חשבוני או אפסיק השימוש החריג.
ידוע ומוסכם עלי כי , במידה והחריגה כאמור, תפגע ביכולתה של WEBGATE לספק שירות ללקוחותיה, שומרת לעצמה WEBGATE זכות לנקוט בפעולה מידית לפתרון הבעיה לרבות השהיית החשבוני, במקרה כזה תשלח אלי הודעה בהקדם האפשרי.


8. הסכמה לכללי רשתות אחרות

כל גישה לרשתות אחרות המחוברות לשירותי WEBGATE, יעשו בהתאם לכללי אותה רשת כמו גם לכללי WEBGATE.9. בדיקות/פרטיות

WEBGATE שומרת לעצמה הזכות לבדוק ממסרים של לקוחות הנעשות באמצעות שירותיה.
ידוע לי כי השירותים אותם מספקת WEBGATE אינם בגדר אמצעי מאובטח להעברת מידע בהתאם לחוק הדואר / בזק / הגנת הפרטיות, ואין לי ולא יהיו לי ציפיות כלשהן לפרטיות.
ידוע לי ומוסכם עלי כי WEBGATE ולעובדיה יידרש מפעם לבדוק את המערכת לרבות ה – LOG ורישומים אחרים, במטרה לוודא אם לא בוצעו פעולות חדירה בלתי חוקיות של רשתות אחרות.
ל – WEBGATE זכות הכניסה לתא האלקטרוני שלי כמו גם לכל הקבצים המאוחסנים באמצעות WEBGATE, לצורך תיקון תקלות אשר עלולות להיווצר במערכות WEBGATE או בדואר האלקטרוני.
אני מצהיר כי ידוע לי כי תיקונים ו/או בדיקות כאמור עלולות לגרום לשינויים בקבציו והוא פוטר את WEBGATE מכל אחריות.


10. שיתוף פעולה עם שלטונות החוק

ידוע ומוסכם עלי כי WEBGATE תשתף פעולה עם שלטונות החוק לצורך אכיפה ו/או בדיקת חשדות בדבר פעילויות בלתי חוקיות לרבות אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, העברה ו/או שימוש בלתי חוקיים בקניינים רוחניים, משלוח או העברת דואר אלקטרוני המכיל איומים בלתי חוקיים ו/או כל פעילות בלתי חוקית אחרת.


11. חיסיון מידע ביחס למנויי WEBGATE

WEBGATE תשמור בחסיון מלא כל פרט אשר נמסר לה על ידי לצורך המנוי, לרבות חיובים בחשבוני/ותי, מפני כל צד ג', להוציא במקרה שתידרש להציג פרטים אלו באמצעות צו הנחזה להיות חוקי אשר הוצא על ידי רשות המורה לה לעשות כן.
מוסכם עלי כי שיקול דעתה של WEBGATE ביחס לחוקיות הצו מחייבת אותי ואין לי ולא תהינה לי כל טענה ו/או תביעה בעניין זה.


12. זכות WEBGATE לעכב או לבטל חשבון

ידוע ומוסכם עלי כי ל – WEBGATE הזכות להשעות או לבטל חשבוני/ותי בכל מקרה ללא אזהרה מוקדמת, מסיבה כלשהי, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, במקרה של דחית תשלום או אי תשלום במועד עבור שירותים אשר סופקו על ידי WEBGATE, או בשל חשש של WEBGATE לביצוע פעילות באמצעות שירותי WEBGATE העלולה להזיק ל – WEBGATE, ללקוחותיה, עובדיה, ספקיה, קשריה העסקיים או כל משתמש באינטרנט.


13. הזכות לגבות תשלום לצורך תיקון נזקים

ל – WEBGATE הזכות לגבות תשלום לצורך תיקון נזקים (לתכנות, מחשבים, קווים ושעות עבודה) באם יגרמו ל – WEBGATE נזקים כלשהם אשר ידרשו תיקון מסוג כלשהו ו/או כל נזק אחר העלול להגרם לה.


14. תרופות אחרות / העדר תביעות

אין באמור במסמך זה להגביל באופן כלשהו את זכות התביעה של WEBGATE באופן כלשהו.
WEBGATE שומרת לעצמה לנהוג בכל דרך אשר תראה לה נכונה בלא יוצא מן הכלל, לצורך גבית תשלום והשבת הוצאות אותם הוציאה במטרה לזהות מפרים (מזיקים) וסילוקם מרשת שירותי WEBGATE וכן כל הוצאה אשר תגרם לה בשל ניתוק של חשבון.
להסיר כל ספק אין ללמוד מהימנעות WEBGATE לפעולה על ויתור כלשהו מצד WEBGATE על זכותה לנקוט בפעולה בעתיד ו/או לתבוע ו/או לקזז כספים אשר יגיעו לה כאמור.


15. אספקת שירותים, חיובים ותשלומים

WEBGATE תספק רישום דומיין וחבילות אחסון אתרים באותו יום עסקים או ביום עסקים הבא במקרה של סופ"ש/חג. שרתים יעודיים או שירותים מיוחדים אחרים יסופקו בהתאם להצעת מחיר פרטנית שניתנה ללקוח.

חשבונית עבור שירותי WEBGATE יומצאו מידי חודש בחודשו, או כל תקופה שנבחרה על ידי הלקוח בעת הרישום באתר, או בעת הזמנת מוצר נוסף במרכז הלקוחות. לקוחות המשלמים חודש בחודשו יקבלו חשבון עסקה בדואר אלקטרוני שלושה ימים לפני החיוב האוטומטי, ולאחר מכן יקבלו חשבונית-מס/קבלה חוקית בפורמט PDF, באמצעות דואר אלקטרוני. לקוחות יכולים לבחור בעת הרישום אם לקבל בנוסף חשבונית מקור באמצעות דואר רגיל.

כמו כן, לקוחות יכולים לקבוע בעת הרישום, אם נבחרה תקופת תשלום רבעונית ומעלה (לא חודש בחודשו), לשלם ידנית את החשבוניות, אפילו אם קיים אמצעי תשלום (כרטיס אשראי) במערכת. לקוחות שבחרו להתנהל כך, על ידי סימון מתאים בעת הרישום, יקבלו חשבון עסקה ו/או חשבונית מס תקנית בדואר רגיל (למוסדות וארגונים), וכולים להכנס למרכז הלקוחות ולשלם אותה בכל אמצעי תשלום קיים במערכת.

ללקוחות המשלמים אחת לשנה או אחת לשנתיים יומצא חשבון עסקה 14 יום לפני מועד החידוש. במידה והלקוח סימן תשלום אוטומטי בעת הרישום, המערכת תנסה לגבות תשלום. במידה ולא, הלקוח צריך להכנס למרכז הלקוחות ולשלם את החשבון באמצעות אחד מאמצעי התשלום במערכת.

תשלום עבור שירותי WEBGATE מתבצע באמצעות כרטיס האשראי שלי או אמצעי תשלום אחר אשר אושר ע"י WEBGATE, אשר כולל המחאות, העברה בנקאית, PayPal, הפקדת מזומן.

ידוע ומוסכם עלי כי WEBGATE זכאית להגביל את גישתי לחשבוני/ותי, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור – בשל חריגה מסך האשראי הניתן לי על ידי הבנק, מספר כרטיס לא נכון, שינוי במספר הכרטיס בלא דווח ל – WEBGATE, או הודעה על תפוגתו.

בקרות מקרה כאמור, אני מתחייב לשלם באופן מידי, את חשבונית החיוב מיד עם קבלתם עד לאיפוס חשבוני/ותי, ידוע ומוסכם עלי כי סגירת חשבון תהיה קבילה במסמך בכתב בלבד שישלח ממני אל WEBGATE באמצעות פקס או דואר אלקטרוני, ויכלול את פרטי בעל החשבון (לקוח פרטי) ובמקרה של חברה, המכתב ישלח על נייר חברה ויחתם על ידי מורשה חתימה בחברה, ובצירוף חותמת החברה.

עד לקבלת הודעה על סגירת החשבון בכתב, כל תוספת חיוב אשר לא שולמה תתווסף לחשבוני/ותי לתקופת החשבון האחרון, אלא אם הוסכם אחרת ביני לבין WEBGATE ועם תשלומה על ידי ייסגר חשבוני בסוף תקופת החיוב.

באם החשבון יישאר בלתי משולם לתקופה של 15 יום מיום הוצאת החשבון, השירות יופסק עד לקבלת התשלום, והלקוח ישלם תשלום בסך 75₪ לצורך חידוש השירות.

אין בהפסקת השירות כאמור כדי לפטור אותי מן החיוב בתשלומים חודשיים.
בקשה בכתב להפסקת השירות בתוספת תשלום מלא עד אותו מועד תפטור אותי מן החיוב החודשי הקבוע.
מוסכם כי אם שיק יחזור מבלי שיפרע מסיבה כלשהי החשבון יושהה מיידית, ואני אחויב בתשלום השיק בתוספת סך של 25₪ בשל החזרת השיק.
בכל מקרה של אי תשלום, או אי תשלום במועד, אני מתחייב לשלם ל – WEBGATE כל הוצאה בלא יוצא מן הכלל, אותה תאלץ WEBGATE לשלם על מנת לגבות את התשלום לו היא זכאית לרבות אך מבלי לפגוע בכלליות כאמור שכ"ט עו"ד, אגרות וכו'.


16. ביטול שירותים ב-WEBGATE

לקוח יכול לבטל שירות / עסקה חדשה בכל חבילות האחסון תוך 30 יום מפתיחת החשבון, במידה והשירות לא מתאים מכל סיבה שהיא. הלקוח יקבל את כספו חזרה באמצעות אותו אמצעי תשלום ששילם איתו, במידת האפשר. בכל מקרה בו לא ניתן לזכות את הלקוח באמצעי אשר שילם עמו, יזוכה הלקוח באמצעות העברה בנקאית לחשבון בנק שיספק לצורך הזיכוי.


ביטול שירות מכל סיבה אחרת אפשרי, בתנאים הבאים:

16.1. הלקוח הודיע או ביטל באמצעות האתר את השירות לפני מועד החידוש הקרוב (במקרה של חיוב חודשי).
16.2. במקרה ששולמה תקופה מראש הלקוח יקבל חזרה את החלק היחסי, בניכוי הנחנות שניתנו עבור תשלום שנתי או יותר. החישוב יעשה לפי מספר חודשי שירות שניתנו כפול עלות חבילה חודשית ללא הנחה.
16.3. אין החזרת כסף בשום מקרה עבור דומיינים ותעודות אבטחה SSL. ניתן לבצע שינויים כולל שם הדומיין בתעודות SSL, לפי הסכם ספקים, בהתאם לתעודה, תוך 5 עד 7 ימי עסקים (תלוי בתעודה). 4. אין החזרת תשלום על חלק יחסי של חודש קאלנדרי.
16.4. זיכוי כספי מותנה בהחזרת חשבונית מס מקור, אם הומצאה כזו.
16.5. לקוחות שרתים יעודיים בהשכרה חודשית נדרשים להודיע על ביטול שירות 30 יום לפני הביטול.

17. זכות WEBGATE לשנות השירות ו/או מדיניות

ידוע ומוסכם עלי כי ל – WEBGATE הזכות לשנות את השירותים אותם היא מספקת ללא מתן הודעה מראש, לרבות אך מבלי לפגוע באמור – תהליכי התחברות, פרוצדורות גישה, שעות הפעלה, תפריטים, הוראות, תיעוד וכו'.
WEBGATE זכאית לשנות תנאי התקשרות אלו באמצעות פרסום הודעה באתר.
להסיר ספק , ידוע לי המשך שימוש שלי בשירותי WEBGATE לאחר פרסום הודעה בדבר השינוי כאמור, תהווה אישור והסכמה שלי לשינויים הנ"ל.


18. אחריות / פטורים

כי ידוע לי כי השירות המסופק על ידי WEBGATE מסופק בתנאים של – “AS IS, AS AVAILABLE” (כפי שהוא ועל פי זמינות) ל – WEBGATE לא תהיה כל אחריות ישירה או עקיפה מפורשת או נלמדת, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ביחס להתאמה, התאמה למסחר או לכל מטרה מסוימת אחרת, ככל שהדברים נוגעים לשירותי WEBGATE או ביחס למידע או תוכנה הכלולים בו.
אני משחרר את WEBGATE מכל אחריות ישירה או עקיפה לכל נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם לי כתוצאה משימוש או חוסר יכולת שימוש בשרותי WEBGATE, אפילו ונגרמו בשל רשלנות WEBGATE.
לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נזק העלול להיגרם בשל מאובדן מידע (DATA) , איחור בהעברה, העברה שגויה באופן כלשהו, הפסקה זמנית של תקשורת, משלוח או הפצת מידע אשר נשלח על ידי באופן שגוי ו/או גילוי מידע אשר נשלח על ידי לצד ג' כלשהו.

מבלי לפגוע באופן כלשהו בכלליות האמור לעיל ולהלן, WEBGATE לא תשא באחריות חוקית כלשהי בלא יוצא מן הכלל, בשל התנהגות, תוכן, טובין או שירותים אשר מסופקים באינטרנט תוך שימוש בשרותי WEBGATE, , ואין בתשלום אותו אני משלם ל – WEBGATE בכדי להוות בסיס כלשהו לתביעה שלי ו/או של צד ג' עמו אתקשר באמצעות שירותי WEBGATE כנגד WEBGATE, ובאם צד ג' כלשהו יתבע את WEBGATE בשל התקשרות כאמור, אני אחראי לשפות את WEBGATE בכל סכום בו תחויב בתוספת הוצאות אשר עלולות להיגרם לה בשל תביעה כזו.

בכל מקרה מוסכם עלי כי גם אם תמצא WEBGATE אחראית באופן כלשהו לאמור לעיל, אחריותה מוגבלת לסך התשלום החודשי אותו אני משלם WEBGATE עבור השירותים הניתנים לי.
השימוש במידע כלשהו אשר יגיע אלי באמצעות WEBGATE ו/או השירותים אותם אני אקבל מ – WEBGATE הינם באחריותי הבלעדית ו – WEBGATE אינה אחראית באופן כלשהו לתוכן ו/או לאמינות ו/או לנגישות המידע ו/או איכותו.
אני מודע לכך ששירותי WEBGATE ניתנים בסביבת האינטרנט ולכן אני חשוף לכל הבעיות שעשויות להימצא ברשת האינטרנט לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור – פריצה למחשבים , פריצה לסיסמאות, היעדר פרטיות, וירוסים ,היעדר אבטחה והטרדות אני האחראי הבלעדי לבודד ולנקות כל File או מידע מסוג כלשהו מהמקורות השונים מכל וירוס, Hostile Vandals, Trojan Horses, Worms או כל דבר אחר המפיץ ו/או מכיל רכיבים הרסניים או מזיקים.

תנאי שימוש לרישום דומיינים

תנאי שימוש לרישום דומיינים ישראלים מאתר איגוד האינטרנט הישראלי

תנאי שימוש לרישום דומיינים בינלאומיים - ICANN Policy

נהלי פקיעת תוקף ועלויות שחרור דומיין לאחר שפג (דומיינים בינלאומיי - מאתר ICANN)